Snowflake Pendant - Diamond Center
Snowflake Pendant - Diamond Center
Snowflake Pendant - Diamond Center